Privacyreglement Being in Touch

De website www.stoelmassageophetwerk.org en eventuele aanvullende diensten worden aangeboden door BEING IN TOUCH (“BEING IN TOUCH”). BEING IN TOUCH hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacyreglement staat belangrijke informatie voor de gebruiker over welke persoonsgegevens BEING IN TOUCH verwerkt (opslaat, beveiligt, etc.), op welke manier en voor welke doeleinden.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Het is voor het goed kunnen leveren van onze diensten -(stoel)massage(therapie) bij bedrijven- nodig dat BEING IN TOUCH persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere om:

 • uw registratie te verwerken;
 • onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan uw verzoek te voldoen;
 • met u te communiceren via het online reserveringssysteem (portal via Onlineafspraken.nl), e-mail, telefoon of nieuwsbrief;
 • al onze diensten te promoten en de naamsbekendheid van BEING IN TOUCH te vergroten;
 • het gebruik van onze website en het gebruik van Onlineafspraken.nl te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website en het online reserveringssysteem kunnen verbeteren, aan te passen aan uw voorkeuren en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat onze site en het reserveringssysteem via Onlineafspraken.nl goed beveiligd zijn tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • onze rechten te verdedigen;
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het eventueel overdragen van bedrijfsactiviteiten, het in beeld brengen van onze doelgroep, en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

2. De manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen
BEING IN TOUCH verzamelt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • u verstrekt de gegevens zelf, bijvoorbeeld bij registratie via Onlineafspraken.nl of via mail; of
 • uw gegevens worden gegenereerd omdat u onze diensten gebruikt;
 • we verkrijgen de gegevens van derden, voor zover wettelijk toegestaan.

3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren
BEING IN TOUCH verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Als u zich registreert en een account aanmaakt op Onlineafspraken.nl, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Een aantal van deze gegevens is verplicht: naam, NAW-gegevens (van werkgever), e-mailadres, telefoonnummer, bij welk bedrijf u werkzaam bent, of u een nieuwsbrief wilt ontvangen en u beantwoordt enkele gezondheidsvragen zodat wij onze diensten kunnen afstemmen op uw situatie.
 • Als u een klacht bij ons indient of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij uw gegevens (zoals o.a. e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of uw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.
 • Als u persoonlijke informatie deelt via de portal van Onlineafspraken.nl, wordt die informatie door Onlineafspraken.nl opgeslagen. De samenwerkende collega’s van BEING IN TOUCH zullen vertrouwelijk omgaan met de inhoud van gedeelde content en informatie uit agenda’s.
 • Als u een account heeft, kunnen wij bepaalde metadata opslaan, zoals gegevens over het gebruik, gemaakte afspraken en abonnementen. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de collega’s die bij uw werkgever voor BEING IN TOUCH werkzaam zijn nadat zij zijn ingelogd. Uw persoonlijke gegevens zijn nooit zichtbaar voor bezoekers van de website.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van de diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden.

BEING IN TOUCH heeft geen invloed op de gegevens die u als gebruiker zelf deelt, zoals gezondheidsvragen. Hiervoor bent u als gebruiker zelf verantwoordelijk. Bij plaatsing van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, beschouwt BEING IN TOUCH deze gegevens als persoonsgegevens die kennelijk door betrokkene openbaar zijn gemaakt zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Als gebruiker bent u bovendien verplicht om zorgvuldig met uw inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot uw account bij Onlineafspraken.nl en privacygevoelige informatie. BEING IN TOUCH zal ervoor zorgen dat de website voldoet aan de beveiligingseisen.

4. Beveiliging
BEING IN TOUCH treft passende maatregelen om persoonsgegevens, en overigens ook alle andere data die we voor u opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij intern beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens.

5. Derden
Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • collega’s die bij diverse bedrijven werken namens BEING IN TOUCH;
 • partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties (indien van toepassing);
 • hosting providers, zoals 2Uhosting;
 • partijen die communicatietools aanbieden;
 • andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, zoals YMLP en Onlineafspraken.nl.

Enkele partijen handelen onder de verantwoordelijkheid van BEING IN TOUCH als verwerkers van BEING IN TOUCH en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen, te weten genoemden onder bullet 1 en 2.

BEING IN TOUCH draagt geen verantwoordelijkheid voor links op deze site die doorverwijzen naar andere websites . BEING IN TOUCH kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden die geen verwerker zijn, tenzij wij:

 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld marketing, het delen van persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, het besturen van ons bedrijf, het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

6. Berichtgeving
Wij sturen een paar keer per jaar een online nieuwsbrief waarin wij informeren over interessante nieuwtjes, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen. U heeft zich hiervoor zelf opgegeven en kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Verder sturen wij per e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, geplande massagedata bij u op kantoor, veranderingen in schema’s of nieuwe collega’s. U kunt te allen tijde per mail aangeven deze notificaties niet meer te willen ontvangen.
Tot slot ontvangt u per e-mail automatisch gegenereerde berichten vanuit het online reserveringssysteem Onlineafspraken.nl, zoals bevestigingen van uw afspraken, herinneringsmails, facturen (bij rechtstreeks betaalde afspraken).

7. Diensten aangeboden door derden
Op uw verzoek en/of met uw toestemming, kunnen samenwerkende collega’s contact met u opnemen als u (op eigen initiatief) interesse heeft getoond in hun diensten. U zult dan eerst worden gevraagd om contactgegevens te verstrekken aan zo’n derde, bijvoorbeeld een telefoonnummer. Wat die derde partijen doen met uw persoonsgegevens, valt niet onder de verantwoordelijkheid van BEING IN TOUCH. Voor meer informatie over hoe zulke partijen omgaan met uw gegevens, raden wij u aan om het privacy beleid van die desbetreffende partij te lezen.

8. Uw rechten
U kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
 • inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet u dit recht geeft.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien, door in te loggen op uw account. U kunt daar ook wijzigingen aanbrengen in uw eigen gegevens.
Als daarvoor een gegronde reden bestaat, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

9. Wijziging van dit privacyreglement
Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij u informeren over wijzigingen.

10. Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement, neem dan contact op via onderstaande gegevens:

BEING IN TOUCH
Annemieke van Leeuwen
Hoekerkade 42
2725 AL Zoetermeer
06-52180040
www.stoelmassageophetwerk.org
info@stoelmassageophetwerk.org
Stoelmassageophetwerk.org is onderdeel van BEING IN TOUCH

Laatst gewijzigd: 4 april 2022