Algemene Voorwaarden

Artikel 1.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Being in Touch: Being in Touch gevestigd Hoekerkade 42 te Zoetermeer. -dienstverlening: de natuurgeneeskundige (stoel)massage-sessies.
-de werkgever: de wederpartij van Being in Touch.
-de werknemer: een personeelslid van de werkgever.
-een opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend  door Being in Touch in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.
-een contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Being in Touch in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.

Artikel 2.   Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Being in Touch enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de werkgever.
 3. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Being in Touch aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3.   Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Being in Touch is bevestigd.

 1. Ingeval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 2. Wanneer door Being in Touch gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Being in Touch op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Being in Touch een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4.   Wijziging van een opdracht of contract

Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Being in Touch zijn bevestigd.

 1. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
 2. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Being in Touch zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Being in Touch zal de werkgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Being in Touch binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Being in Touch om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Being in Touch is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de werkgever door te berekenen.

Artikel 5.  Duur van een opdracht of contract

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
 2. Als een van de partijen de opdracht wenst te beëindigen, zal daartoe een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht worden genomen. De overeenkomst kan per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, aan het einde van de maand worden opgezegd.
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Being in Touch de werkgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Being in Touch binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6.  Omvang van de dienstverlening

De dienstverlening die Being in Touch aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door Being in Touch te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Being in Touch zorgdragen voor vervanging door een gecertificeerde, op natuurgeneeskundige wijze werkende masseur of massagetherapeut.

Artikel 7.  Niet verschijnen van de werknemer.

Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Being in Touch haar diensten verlenen volgens een voor Being in Touch gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van de werkgever zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8. Annulering

Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

 1. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Being in Touch 50 procent van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
 2. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Being in Touch gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9.  Verantwoordelijkheden werkgever

 1. De werkgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Being in Touch aangeboden diensten.
 2. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Being in Touch inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

Artikel 10. Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste een contractjaar geldig in die zin dat Being in Touch met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
 2. Being in Touch behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 11.  Geheimhouding

 1. Being in Touch zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
 2. Being in Touch zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12.  Dossierbeheer en inzagerecht

 1. Being in Touch zal van de betrokken werknemers van de werkgever een dossier bijhouden.
 2. Naast Being in Touch heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de werkgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Being in Touch te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever in verzuim. De verplichting van Being in Touch tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 3. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor de rekening van de werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 4. Voor het geval naar het oordeel van Being in Touch de financiële positie van de werkgever risico’s met zich brengt, is Being in Touch gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Being in Touch voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal 1.000.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Being in Touch beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Being in Touch wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Being in Touch ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

 1. De werkgever vrijwaart Being in Touch voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de werkgever.
 2. Being in Touch is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Being in Touch kunnen worden toegerekend.

Artikel 15.  Tussentijdse ontbinding

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
 • de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
 • Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
 • de werkgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
 1. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de werkgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
 2. Being in Touch is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.